قیمت هر متر نرده استیل حدود متر طول دستگیر نرده محاسبه می شود. برای محاسبه قیمت نرده استیل باید با اندازه برداری طول راه پله و تعیین کیفیت نرده استیل و مشخص کردن شیوه نصب نرده استیل محاسبه کرد. قیمت هر متر نرده استیل راه پله در جدول زیر مشخص شده است.

ردیف مدل نرده استیل قیمت نرده استیل
1 قیمت نرده استیل 304 1100000ریال تا 6500000ریال
2 قیمت نرده استیل راه پله 900000ریال تا 4500000ریال
3 قیمت نرده استیل بالکن 1400000ریال تا 3500000ریال
4 قیمت نرده استیل 201 650000ریال تا 8500000ریال
قیمت هر متر نرده استیل
قیمت هر متر نرده استیل